Общи условияУсловия за ползване
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА
 
В следващите точки от настоящия договор са описани Общите условия за ползване на предоставяните от нас услуги посредством нашия интернет сайт.
Потребителят заявява, че е запознат и съгласен с общите условия за ползване на сайта и декларира това с активно поведение (кликване на съответния бутон –“Съгласен съм и приемам общите условия”, което означава, че приема настоящите Общи условия) или запазване на пасивно поведение (ненапускане на сайта).
 
Страните по настоящия договор са TravelonBG от една страна и всеки един клиент, заредил и ползващ интернет сайта  http://travelon.art.bg/ .
 
I.Пояснение на използваните в сайта термини :
В настоящите общи условия и навсякъде в сайта посочените по-долу термини са употребени в следния смисъл:
а) „Сайтът/сайта” – сайта  http://travelon.art.bg/ ;
б) „Клиент” – това е потребител на сайта, който ще разгледа и извърши покупка, даваща правото да се използва и/или да се придобие посочената в него услуга и/или стока при предварително известни и обявени в сайта условия;
в) „Търговец” – физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя стоката и/или услугата, описана в сайта и посочена във ваучера;
г) „Ваучер” – вид електронен документ, удостоверяващ закупуването на правото да използва и/или да придобие посочената в него услуга и/или стока при предварително обявени на сайта условия;

 
IIПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. С ползването на сайта Потребителят заявява, че има правото, пълномощията и дееспособността да сключи и да бъде обвързан с тези условия.
2. TravelonBG  предоставя възможност, начин за интернет пазаруване посредством използването на своята интернет страница http://travelon.art.bg/
3.С предоставянето на информация (контактна и информация, свързана с Вашата поръчка) на сайта, Вие се съгласявате, че ние можем да влезем в контакт с Вас във връзка с информацията, която сте изпратили, но не носим отговорност за предоставянето на всяка отделна стока или услуга. 
3.1. TravelonBG  гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали за предлаганите стоки и /или услуги, съдържащи се в сайта, с изключение на случаите, когато сме въведени в заблуждение относно предоставената информация за дадена стока и/или услуга от самия предоставящ я търговец. В такива случаи TravelonBG ще Ви съдейства за предявяване на възникнали претенции пред конкретния търговец. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната стока или услуга. Вие приемате и се съгласявате, че използването на услугите, съдържащи се в сайта е на Ваша отговорност
3.2. В случай на отправяне на рекламация отстрана на потребител на стоки и/или услуги, вследствие на която рекламация се налага връщане/замяна на стоки и/или услуги или възстановяване на цената, то тогава TravelonBG ще съдейства за предявяване на възникнали претенции пред конкретния търговец, като участва наравно с потребителя до разрешаване на спора и евентуалното удовлетворяване на претенцията, като способите са : а) чрез преговори и доброволно уреждане на претенцията, б) чрез медиация; в) при непостигане на съгласие - по съдебен ред. В случаите, в които рекламацията на потребителя се окаже основателна,  TravelonBG му възстановява направените разходи за доставка на върнатата и/или заменена стока и/или услуга.
3.3. Предлаганите от   TravelonBG  стоки и /или услуги са с цени, които са окончателни, като в тях са включени всички данъци и такси. В случаите, когато в цената не са включени разходите по доставка, опаковка и др., до цената на конкретно прадлаганата стока и/или услуга се посочва допълнителната сума, която потребителят Следва да заплати.
4. TravelonBG  се явява посредник чрез своята интернет платформа като средство за комуникация от разстояние между търговците, предлагащи конкретната стока и/или услуга чрез договор от разстояние, който се сключва по електронен път чрез интернет сайт, като потребителят има всички права по смисъла на чл. 49 и следващите от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), отнасящи се до този вид договори. Всички искове и претенции, произтичащи от Закона за защита на потребителите и останалото законодателство на Република България, следва да бъдат разрешавани по смисъла на ЗЗП и действащото гражданско и търговско законодателство.

5.   За да няма недоразумения при използването на сайта и потреблението на предоставяната от нас услуга, Вие декларирате, че сте съгласни, че доколкото закупените от Вас услуги чрез нашата интернет платформа попадат в кръга на описаните в ЗЗП и в ЗЕТ, правата по чл. 50 и следващите от ЗЗП са Ви гарантирани, освен ако търговец изрично не е посочил, че за конкретна сделка не можете да се ползвате от тези права, но при съблюдаване на условията на ЗЗП. Това Ваше съгласие давате чрез кликване на съответния бутон –“Съгласен съм и приемам общите условия”, така както е посочено и в началото на настоящите Общи условия, което кликване означава, че приемате същите.

6. Давате изричното си и безусловно съгласие при изпълнение от страна на търговеца на условията по чл.49, ал.2 във връзка с чл.47 от ЗЗП, че ще заплатите услугата, която закупувате. Поръчката Ви се счита за завършена и поражда задължение за плащане от Ваша страна (като потребител) подписване на договор. 

7. Въпреки, че сме положили всички необходими грижи при изготвянето на съдържанието на сайта, ние не можем да гарантираме непрекъснат и напълно надежден достъп до сайта, и следователно не можем да гарантираме, че информацията винаги ще бъде напълно актуална и без грешки. Доколкото е позволено от закона, ние не поемаме никакви гаранции, преки или косвени, по отношение на точността на информацията, съдържаща се в някои от материалите на сайта и не поемаме никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до сайта. 
8. 
TravelonBG  не отговаря за загуби или вреди, които могат да възникнат от използването на информация и материали, съдържащи се в сайта. 
9. Вашата кореспонденция или участие в промоции, сделки или други търговски взаимоотношения с търговци, намерени на или чрез сайта, включително доставка на съответните стоки или услуги, както и всички други срокове, условия, гаранции или отговорности, свързани с подобни взаимоотношения са единствено между Вас и тези търговци. Вие се съгласявате, че 
TravelonBG  не носи отговорност за загуби или щети от всякакъв вид, възникнали в резултат от подобни сделки, или като резултат от наличието на такива търговци на сайта. 
10. TravelonBG  си запазва правото да спира сайта по всяко време, без да обосновава причини за това, включително, но не само поради актуализации или подобрения, като не носи отговорност за такова спиране.
11. TravelonBG  си запазва правото да променя тези условия по всяко време чрез публикуване на нови условия на сайта.
12. С приемането на тези условия вие се съгласявате с получаването на бюлетини за наши активни оферти.
IIIУсловия за продажба на туристически услуги чрез сайта http://travelon.art.bg/ Чрез сайта всеки клиент може да закупи организирано туристическо пътуване или допълнителни туристически услуги на следните условия и ограничения:
•  с посещението на сайта , клиентът се съгласява , че приема настоящите общи условия;
• съгласява се към пристъпване на  изпълнение на  техническите стъпки за сключване на договор за покупка на организирано туристическо пътуване и туристически услуги , описани в т.13 по-долу;
•  съгласява се да извърши  плащане по описания в т.13 по-долу начин.
13. Техническите стъпки за сключване на договор за покупка на тур. пътуване или услуга, както и условията и начина на плащане са както следва:
А) За да закупи услуга  от сайта, Клиентът трябва да се свърже ,чрез посочените телефон или емайл с Туроператора. Процедурата  е абсолютно доброволна и безплатна.  Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно, без да е необходима регистрация. 
За сключването на договор за закупуване на услуги от сайта, клиентът предоставя на TravelonBG следната информация: име, фамилия, телефон, дата на раждане, адрес, град и актуален имейл.  Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на договора са истински, пълни и точни и при промяна на последните ще уведоми TravelonBG своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, TravelonBG , НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ
 • За да стане  активна сделката, клиентът трябва да заплати по банков път стойността на сделката ,по указаната в договора ред и сметка ,собственост на TravelonBG.
• TravelonBG не носи отговорност, ако трето лице – приносител на ваучер за туристическо пътуване е  упражнило правата по него без знанието или въпреки волята на потребителя;
• Ако по време на разглеждане  възникнат каквито и да било въпроси, екипът на TravelonBG
 се задължава да отговори в рамките на три работни дни на следния телефон: 0889/ 555056 и на e-mail: [email protected].
IV. Права на интелектуалната собственост 
16. Авторските права и интелектуална собственост късаеще дизайна и графичносто оформление на интернет страницата принадлежат на TraveonBG.Авторските права и всички други права върху изображения, наименование и съдържание на предоставяните услуги, принадлежат на предоставящите ги търговци.
17. Вие декларирате, ч те собственик, или че сте получили необходимото съгласие  на собственика, за всички и всякакви материали, които публикувате на сайта.
18. По силата на настоящите общи условия Вие ни предоставяте неизключително, безсрочно, неотменимо и безвъзмездно право за използване на всички материали, които публикувате на сайта в съответствие с тези условия.

V.Защита на личните данни и Декларация за поверителност

 
19. TravelonBG си запазва правото да събира, пренася и обработва информация, свързана с използването на сайта, а с приемането на настоящите условия и използването на сайта Вие се съгласявате със събирането, пренасянето и обработката на предоставяна от Вас информация, в съответствие с настоящите общи условия и действащото законодателство. Личните данни, събирани по време на регистрация от TravelonBG , са необходими за извършване на покупка от сайта. Тези данни няма да бъдат предоставяни на трети лица различни от доставчика на услугата/стоката с цел коректно и качестевно обслужване и се съхраняват, докато клиентът има активен договор с TravelonBG
оферти и Ви спестихме 
V.Защита на личните данни и Декларация за поверителност
 
19. TravelonBG   си запазва правото да събира, пренася и обработва информация, свързана с използването на сайта, а с приемането на настоящите условия и използването на сайта Вие се съгласявате със събирането, пренасянето и обработката на предоставяна от Вас информация, в съответствие с настоящите общи условия и действащото законодателство. Личните данни, събирани по време на закупуване  на туристически услуги  от TravelonBG, са необходими за извършване на покупка туристически продукти. Тези данни няма да бъдат предоставяни на трети лица различни от доставчика на услугата/стоката с цел коректно и качестевно обслужване и се съхраняват, докато клиентът има активен договор с фирматата.
 VI. Приложимо право. Разрешаване на спорове
20. За всички неуредени в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
21. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град Бургас.
22.Считано от 15.2.2016 Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебна медиация, целта на която е даде възможност на потребителите за извънсъдебно решаване на спорове относно поръчки, направени онлайн. Платформата за извънсъдебно решаване на спорове е достъпна на следния адрес: Ihttp://ec.europa.eu/consumers/odr/ влиза в сила от 12.05.2017г.
23. Настоящите Общи условия са одобрени от Управителя на TravelonBG на 01.05.2017г. и влизат в сила от 01.05.2017 г.